shangsian cottage

乡宿上泗安

 

地点                   

时间               

类别               

面积              

状态 

安徽齐云山

2015-2016

新建,酒店

30 m2

建成

 

 

上泗安的乡宿酒店并没有一个集中地块,而是散落在村里沿河的三个位置。改造后的民居保留了场地原来肌理,让村民们能够自由通过,只是通过铺地方式的改换,暗示出酒店所在的范围。

 

根据现有建筑的形式和位置,三个不同的区域采用了不同的改造策略。加建,新建,和修缮,需要种类繁多的结构形式和物料搭配,我们在此过程中,并没有预设一个统一的风格,而是尽量回答场地及使用提出的问题。

 

axon_1053YSC
shangsian cottage